ANKARA ANKARA KONUTLARI

Konut // 2008 // Ankara // 44000m²

Konutta Alternatifi Aramak...

Konut mimarlığın gündelik yüzü. Yaşamımızla mimarlığın, mimarlarla "diğerlerinin" buluşma noktası. Hepimizin içindeki mimarı yaşama geçiren, mimarları da ister istemez sıradan kullanıcıya dönüştüren bir alan. Yaşamımızın birçok boyutu konutun çevresinde biçimleniyor, kavramsallaşıyor. Konut sığındığımız, düşlerimizi, hüzünlerimizi paylaştığımız, anılarımızı biriktirdiğimiz mekân. Güvencemiz, kendimize çektiğimiz sınır, bıraktığımız iz, temsiliyet biçimimiz. Mimarlığın olduğu kadar gündelik yaşamın da sorunu, mimarların olduğu kadar sahiplerinin de gurur kaynağı.

Öte yandan sayısal ve fiziksel olarak kentin baskın yüzünü oluşturan konut, mimarlık tartışmalarında yeterince öne çıkmayan, mimarların da öncelikli temsiliyet alanını oluşturmayan bir yapı türü. Özellikle Türkiye gibi şehirleşme sürecini hızla tamamlamak zorunda olan bir ülkede konut niteliksel özelliklerinden çok niceliksel özellikleri ile öne çıkan, mimari özelliklerinden çok konumu, büyüklüğü, pazar değeri ile değer bulan bir yatırım ve kullanım nesnesi. Bir yandan geleneksel planlama anlayışımız öte yandan konuta yönelik kültürel kabuller Türkiye’de kendine özgü bir konut tipolojisinin oluşmasını ve yaygın olarak tekrar edilmesini getiriyor. Apartman ve toplu konut blokları, oluşabilecek alternatif yaşam biçimlerinden çok üretim ve tüketim kolaylıklarını esas alarak meşruiyet kazanıyor. Bu tekrar eden doku sadece konut planlarına ve kullanımına yönelik kısıtlar getirmekle kalmıyor, kentsel ölçekte oluşan çevrenin, dış mekânların ve konut aracılığı ile oluşan kimliğin de sıradanlaşması ile sonuçlanıyor.

Bu nedenle özellikle Türkiye ortamında konut mimarisinin araştırmaya dayalı olarak gelişmesi, sürekli tartışılması ve alternatif oluşturan örneklerin yayın aracılığı ile belgelenmesi özel bir önem taşıyor. Burada sunulan dört konut projesi de kendi bağlamsal verileri içinde alternatif tipolojilerin oluşturulmasına yönelik araştırma ve denemeleri temsil ediyorlar. Gerek çevrede gelişen dokuya oluşturdukları alternatif biçimlenmeleri, gerekse plan ölçeğinde sundukları çeşitlenmelerle geleneksel tasarım süreçlerinin zorlandığı bu örnekler birer mimari iddia olmaktan çok alternatifin araştırıldığı bir tasarım ortamı olarak algılanmalıdır.

Ankara-Ankara: Yaşamı Çeşitlendirmek

Lodumlu bölgesinde Eskişehir yolu Bilkent kavşağı yakınında yer alan bu konut projesi Türkiye’de konut geliştirme projeleri ve yatırımları ile öne çıkan YapıKredi-Koray GYO icin gerçekleştirilmiş bir projedir. Konut arsasının ince uzun çizgisel yapısı proje için bazı kısıtlamalar getirirken bazı olanakların da önünü açtı. Bu alan için geliştirilen ilk öneri proje ortasında atrium yer alan iki ayrı çizgisel bloktan oluşmasına karşın özellikle maliyet kaygıları nedeniyle atrium düşüncesinden vazgeçildi. Uygulanan projede ise arsanın uzun kenarı üzerinde çizgisel olarak kurgulanan üç blok, yol tarafında tanımlı ve tasarlanmış bir dış mekân oluşmasını getirdi. Burada geleneksel tipolojiler içinde ele alınan iki kenar bloğun yanısıra ortak dolaşım alanları arka çepere yerleştirilmiş bir çizgisel blok aracılığı ile kentsel bir süreklilik oluşturulmaya çalışıldı. Bloklar boyunca uzanan yol tarafında süreklilik gösteren yeşil alan orta blok önünde çökertilerek sosyal tesis kullanımlarının da açıldığı tasarlanmış bir ortak alan oluşturuldu. Benzer biçimde arsa içindeki doğal kot farklarından da yararlanılarak batı kanadında açığa çıkan bodrum katın üç bloğu birbirine bağlayan bir zemin olarak davranması sağlandı. Blokların taşıt yaklaşımı ve ana girişleri de bu bodrum duvarı boyunca düzenlendi.

184 konutun yer aldığı bu projede farklı konut büyüklük ve planlarının alternatif sunacak biçimde bir arada ele alınmasına, konutların konum farklılıklarının plan ve yaşam biçimlerine yansıtılmasına özen gösterildi. Projede yer alan bütün zemin kat konutları bahçe ile doğrudan ilişki kuran bağımsız konutlar gibi ele alınırken zeminde oluşan geri çekilmelerle bu konutların mahremiyet sınırlarının arttırılması amaçlandı. Benzer biçimde teras katlar da özel dış mekânları olan iki katlı konutlar olarak ele alındı. Yatayda da 2 odadan 4 odaya değişen büyüklük ve plan tiplerinde konutlar oluşturuldu. Projenin çekiciliğini abartılı malzeme kullanımı yerine geleneksel standartlar içinde, gerek iç gerekse dış mekana yönelik plan ve kurgu zenginliği ile kazanması hedeflendi.